fbpx

Politika zasebnosti in piškotki

Nastop pogodbenega razmerja

Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom (izvajalcem) storitev ProAm studio 369, plesni center d.o.o. (v nadaljevanju ProAm studio 369) sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju, udeleženec) nastane v trenutku, ko udeleženec odda izpolnjeno prijavnico direktno na recepciji ProAm studia 369. Z nastankom obligacijskega razmerja med ProAm studiom 369 in udeležencem se slednji zaveže, da sprejema in da bo spoštovala »Splošne pogoje«, ki so objavljeni na spletni strani ProAm studia 369 pod rubriko Splošni pogoji ter se prav tako nahajajo v fizični obliki na recepciji ProAm studia 369. Splošni pogoji se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja ProAm studio 369.

Vpis v programe

V programe se udeleženec vpiše z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojim podatki ali osebno na recepciji ProAm studia 369 ter plačilom individualne ure oz. paketa programa po veljavnem Ceniku ProAm studia 369. Pakete je možno plačati v 2 zaporednih obrokih, individualne ure je potrebno plačati po opravljeni uri.

Odgovornost

Udeležba v plesnih programih tečajih ProAm studia 369 je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca in ProAm studio 369 zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev ProAm studia 369.

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil ProAm studio 369. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma.

Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da ProAm studio 369 izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev pri ProAm studio 369. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri ProAm studio 369, ProAm studio 369 ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper ProAm studiO 369.

Cenik storitev

Cenik storitev ProAm studia 369 je objavljen na spletni strani www.proamstudio.si, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji ProAm studia 369. ProAm studio 369 si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji ProAm studia 369, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

 • Na paket 10 (8 v primeru programa skupinski) individualnih ur se obračuna popust v višini 10 %.
 • Paket je potrebno izkoristiti najkasneje v obdobju 6 mesecev.
 • Na prvo uro (ura za okus) vam nudimo 50% popusta na individualno uro vrhunskega trenerja.
 • Popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku, razen če ni v akciji izrecno določeno.
 • Popusti veljajo le ob plačilu celotnega paketa do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo, razen če ni izrecno določeno.
 • Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti direktorice ProAm studia 369 d.o.o.

Način plačila in pogoji

Plačilo individualne ure mora udeleženec poravnati pred pričetkom prve individualne ure. Plačilo paketa 10 individualnih ur, je mogoče poravnati v dveh obrokih pri čemer je potrebno prvi obrok poravnati pred pričetkom prve individualne ure v okviru paketa. Plačilo vadnine se izvede z nakazilom na transakcijski račun ProAm studia 369 ali z gotovino na recepciji ProAm studia 369.

V kolikor je udeleženec v zamudi s plačilom, mu ProAm studio 369 pošlje prvi opomin, v kolikor udeleženec dolga še vedno ne poravna, mu ProAm studio 369 pošlje še drugi opomin. Stroški vezani na izdajo vsakega opomina se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 7,00 EUR. V primeru, da dolg tudi po izdaji drugega opomina ni poravnan, ProAm studio 369 zoper udeleženca sproži izvršilni ali drug sodni postopek z namenom poplačila dolga.

Kodeks vedenja in odgovornost za stvari (predmete)

 • Pri programu “Skupinski” (all together now) mora udeleženec priti na plesno vadbo 5 do 10 minut pred začetkom vadbe in ne sme na kakršen koli način motiti poteka skupinske vadbe.
 • Udeleženec se mora v garderobi preobuti v primerno plesno obutev, čevlje v katerih je prišel mora udeleženec pustiti v garderobi in v njih ne sme vstopiti v plesno dvorano.
 • Vrednejše predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) mora udeleženec prinesti s seboj v plesno dvorano, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete Proam studio 369 ne nosi nobene odgovornosti.
 • V dvoranah in ostalih prostorih ProAm studia 369 je prepovedano kajenje in neprimeren odnos do opreme.

Uporaba dvoran

Zasedenost dvoran je znana vsem receptorjem in učiteljem, ki delajo v ProAm studia 369. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, v primeru želje uporabe dvorane za daljše časovno obdobje (daljše od 15 min) uporabo dvorane s strani udeležencev zaračunamo po tarifi 15€/uro. Želja po najemu dvorane mora biti vnaprej najavljena in prilagojena glede na zasedenost dvorane.

Individualne ure in skupinski programi se pričnejo ob polni uri in končajo 45 minut čez uro oz. v primeru blok ure velja 15 minutni vmesni odmor med enim in drugim udeležencem.

Odjava individualne ure

Odjava individualne ure je možna do 19.00 ure zvečer izključno preko sms sporočila, dan pred rezervirano individualno uro. Vadnine ob kasnejših odjavah ProAm studio 369 ni dolžan vrniti.

Pogoji uporabe spletne strani ProAM studia 369

Lastnik in skrbnik spletnih strani www.proamstudio.si je ProAm studio 369, Prešernov trg 3, 1000 Ljubljana.

ProAm studio 369, je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu kot so: vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba, programi in tako naprej, objavljenimi na spletnih straneh.

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletno stran družbe ProAm studio 369, uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani ProAm studia 369.

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

ProAm studio 369 nudi skrb in varnost osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki ProAm studio 369 upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

ProAm studio 369 od udeležencev za namene vpisa v plesne programe, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev ProAm studia 369« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med uporabnikom in ProAm studiem 369, se udeleženec strinja in daje soglasje, da ProAm studio 369 osebne podatke udeleženca obdeluje z zgoraj navedenimi nameni.

S potrditvijo soglasja udeleženec izrecno izjavlja:

 • da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
 • je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov z elektronskim sporočilom na naslov info@proamstudio.si
 • da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki obdelovali izključno s strani ProAm studia 369 in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
 • da je seznanjen, da ProAm studio 369 osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,
 • da je seznanjen, da programi ProAm studia 369 potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,
 • da je seznanjen, da akt »Politika zasebnosti ProAm studio 369« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

Prenehanje veljavnosti pogodbenega razmerja

Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in ProAm studiom 369, je sklenjeno za nedoločen čas. Paket mora udeleženec izkoristiti v najmanj 6 mesečnem časovnem obdobju. Prav tako paketa 10 individualnih ur ni možno prekiniti pred njegovim iztekom. Izjemoma je paket 10 individualnih ur možno prekiniti v posebej utemeljenih primerih tako s strani udeleženca kot tudi ProAm studija 369 po presoji direktorja ProAm studija 369. V tem primeru se udeležencu vrne sorazmerni del že plačane vadnine.

Veljavnost splošnih pogojev

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani ProAm studia 369 www.proam.si in na recepciji ProAm studia 369 in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.

Informacije in svetovanje

Za vse dodatne informacije kot tudi pomoč in svetovanje o izbiri programa, ki vam najbolj ustreza smo vam na voljo na :

 • elektronskem naslovu info@proamstudio.si
 • telefonska številka : 040539369
 • osebno na naslovu studia : ProAm studio 369, Štihova 5, 1000 Ljubljana ob predhodni najavi preko elektronske pošte